پلتفرم پرداخت در محل زیبال

مستندات وب‌سرویس‌ها

راهنمای استفاده و فراخوانی APIهای پرداخت در محل زیبال

مستندات MPOS

راهنمای استفاده و اتصال به دستگاه کارتخوان موبایلی (MPOS)